ชาติยานนท์ บุญรอด. 2013. “ผลของสารสกัดจากใบแมงลักต่อการงอกและการเจริญเติบโตของ ต้นกล้าผักโขมสวน และหญ้าขจรจบดอกเหลือง”. Creative Science 5 (9):119-30. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9920.