Chirabhorn Phromthep จิราภรณ์ พรหมเทพ. 2015. “ความคาดหวังของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อคุณลักษณะของแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”. SNRU Journal of Science and Technology 7 (2):40-48. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/43646.