- คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ. 2014. “Guidelines for Manuscript Preparation”. Creative Science 6 (12). https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/26815.