เพ็งสวัสดิ์ วาโร. 2014. “การวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษา”. Creative Science 6 (11):181-90. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18488.