ประเสริฐสิน อัจศรา. 2014. “อีกหนึ่งมุมมองของแนวคิดการประเมิน”. Creative Science 6 (11):95-106. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18482.