วงศ์จิรัฐิติ อรุณ. 2014. “การพัฒนากระบวนการผลิตส้มเท้าวัวปลอดภัย”. Creative Science 6 (11):39-50. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18476.