แสงสุริจันทร์ เวียงคำ. 2014. “ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. Creative Science 6 (11):13-24. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18474.