ม่านโคกสูง ปทุมทิพย์. 2014. “บทวิจารณ์หนังสือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์และการเตรียมตัว”. SNRU Journal of Science and Technology 5 (10):179-82. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16865.