ไกยเดช นำพงษ์. 2014. “การกำหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหากับความเป็นอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น”. SNRU Journal of Science and Technology 5 (10):149-62. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16863.