พิลาภ เกศินี. 2014. “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสารบรรณ ของฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร”. Creative Science 5 (10):135-48. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16862.