เสนาลอย อภิรดี. 2014. “รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้”. SNRU Journal of Science and Technology 5 (10):117-34. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16860.