เดชบุญ ลักษณ์นันท์. 2014. “รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาล Training Model for Emotional Quotient Development of Nursing Students”. SNRU Journal of Science and Technology 5 (10):99-116. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16859.