พาวินิจ สุวพร. 2014. “การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และแผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”. SNRU Journal of Science and Technology 5 (10):85-98. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16857.