ประเสริฐสิน อัจศรา. 2014. “การพัฒนาตนเอง สำคัญอย่างไรในชีวิตและการทำงาน How Important O F Self-Development to Your Life and Work”. SNRU Journal of Science and Technology 5 (10):73-84. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16856.