ยีมิน เพิ่มศักดิ์. 2014. “บทบรรณาธิการ”. SNRU Journal of Science and Technology 5 (10):-. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16855.