ชมชื่น ธีระยุทธ. 2014. “ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจำนวนสามหลักและสี่หลักกับจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 Generalized Beauty : The Product of the Three and Four Digit Number and the Many Digit Number That Every Digit As 1”. Creative Science 5 (10):61-72. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16854.