ยอดนา ปิยะวดี -. 2014. “การบริหารจัดการทางการเงินสำหรับผู้เริ่มประกอบธุรกิจ รายใหม่ในจังหวัดสกลนคร Financial Management for New Entrepreneurs in Sakon Nakhon Province”. SNRU Journal of Science and Technology 5 (10):49-60. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16853.