บุพศิริ สุดประไทย. 2014. “ผลเฉลยมูลฐานของตัวดำเนินการ ที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการเบสเซิล อัลตราไฮเพอร์โบลิก คลิน กอร์ดอน THE ELEMENTARY SOLUTION OF THE OPERATOR RELATED TO THE BESSEL ULTRA-HYPERBOLIC KLEIN GORDON”. SNRU Journal of Science and Technology 5 (10):27-32. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16851.