ธีระอกนิษฐ์ นันท์นภัส. 2014. “ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีของบุคลากร ส่วนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสกลนคร Demand for Developing Accounting Knowledge of the Financial Officers at Sub – District Administrative in Sakon Nakhon Province”. SNRU Journal of Science and Technology 5 (10):17-26. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16806.