ร่มเย็น ละมัย. 2014. “การแลกเปล่ยี นดั้งเดมิ ของชาวอีสาน : มุมมองความสัมพันธ์ทางสังคม Traditional Exchange of Isan People: A Social Relationship Perspective”. Creative Science 5 (10):1-16. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16800.