โสพันนา กิตติชัย, and อุทัยดา ธนากร. 2013. “การปรับปรุงสมบัติของตัวดูดซับโลหะหนักด้วยวัสดุในท้องถิ่น”. Creative Science 1 (1):181-96. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10251.