เทียนกล่ำ อังคณา. 2013. “การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ”. Creative Science 1 (1):115-22. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10244.