เทียนกล่ำอังคณา. 1. “การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ”. SNRU Journal of Science and Technology 1 (1), 115-22. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10244.