สะอาดสิทธิศักดิ์ ศิริพรรณ. 2013. “การพัฒนาแนวทางการตรวจร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรของสารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก”. Creative Science 1 (1):97-114. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10243.