มหาชัย รัตนา, คำเหม็ง ทิพย์วัลย์, จินดาประเสริฐ ปริญญา, and รักซ้อน สำเริง. 2013. “ศึกษาการคายซับของเถ้าแกลบที่อิ่มตัว ด้วยสีย้อมผสมโลหะหนักที่มีพิษบางตัว”. Creative Science 1 (2):143-50. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10204.