สีตะวัน ทศวรรษ, and สีตะวัน อุไร. 2013. “การวิเคราะห์สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของ คลัสเตอร์ Na Co2O4 : 1/3, 1 หน่วยเซลล์”. Creative Science 1 (2):111-18. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10197.