รัตนอุดมโชค สมจิตต์. 2013. “การซื้อสิทธิขายเสียง ในจังหวัดสกลนคร”. Creative Science 1 (2):85-100. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10195.