ผาสุข อิสรีย์. 2013. “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปา ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ”. Creative Science 1 (2):55-68. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10192.