เพ็งสวัสดิ์ วาโร. 2013. “การวิจัยและการพัฒนา”. Creative Science 1 (2):1-12. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10186.