เขียวรักษา อมรา, รัตนอุดมโชค, สมจิตต์, สุมังคะ จิราภรณ์, and พูลแสวงทรัพย์ อนุวัฒน์. 2013. “การศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่า ชุมชนบ้านนางัว จังหวัดนครพนม สำหรับเยาวชน”. Creative Science 2 (3):121-34. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10174.