ศิริสวัสดิ์ มงคล. 2013. “การพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ”. Creative Science 2 (3):93-108. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10171.