เพ็งสวัสดิ์ วาโร. 2013. “การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ”. Creative Science 2 (3):35-48. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10165.