เพชรคำ สพสันติ์. 2013. “ลวงลุ่มน้ำโขง : การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน บริเวณพรมแดนไทย-ลาว”. Creative Science 2 (4):31-42. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10017.