แก้วบุตรา จันทิรา. 2013. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม”. Creative Science 3 (5):61-74. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10004.