เพชรคำ ส. ตำนานอุรังคธาตุกับเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง. Creative Science, [S. l.], v. 3, n. 5, p. 1–18, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9995. Acesso em: 5 mar. 2024.