ศรีพสุดา ล. คุณลักษณะของนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. Creative Science, [S. l.], v. 3, n. 6, p. 85–98, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9987. Acesso em: 2 mar. 2024.