นนทะวงษ์ เ.; สุรกิจบวร ศ. ความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1. Creative Science, [S. l.], v. 3, n. 6, p. 73–84, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9986. Acesso em: 26 feb. 2024.