เพชรคำ ส. โครงสร้างสังคมของหมู่บ้านลาว: กลไกสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน ในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์. Creative Science, [S. l.], v. 3, n. 6, p. 49–62, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9984. Acesso em: 20 may. 2024.