สุรกิจบวร ศ.; เพ็งสวัสดิ์ ว. รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Creative Science, [S. l.], v. 3, n. 6, p. 13–34, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9982. Acesso em: 5 mar. 2024.