การุณย์ลัญจกร ส. ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ. Creative Science, [S. l.], v. 4, n. 7, p. 141–146, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9978. Acesso em: 4 mar. 2024.