วิเศษ น.; ฉลากบาง ว.; เพ็งสวัสดิ์ ว. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม. Creative Science, [S. l.], v. 4, n. 7, p. 75–88, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9973. Acesso em: 26 feb. 2024.