นิรมาณการย์ ว. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สองขั้นตอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม. Creative Science, [S. l.], v. 4, n. 7, p. 61–74, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9972. Acesso em: 5 mar. 2024.