มาตวังแสง ร.; หวานอารมณ์ อ.; ภูษาวิโศธน์ พ. คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหนังสือแบบเรียนสำหรับผู้เรียนใน ระดับประถมศึกษาในประเทศไทย. Creative Science, [S. l.], v. 4, n. 7, p. 47–60, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9971. Acesso em: 26 feb. 2024.