เพ็งสวัสดิ์ว. การวิจัยเกี่ยวกับการใช้พลังอำนาจของผู้บริหาร. SNRU Journal of Science and Technology, v. 4, n. 7, p. 1-10, 11.