ฉลากบางว. บทบรรณาธิการ. SNRU Journal of Science and Technology, v. 4, n. 7, 11.