โสตถิสวัสดิ์ แ.; อินสิน น. ความคงตัวของสารสกัดหยาบจากเม่าหลวงในน้ำยาบ้วนปากสูตรมาตรฐานต่อการยับยั้ง Streptococcus จากช่องปาก. Creative Science, [S. l.], v. 4, n. 8, p. 77–88, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9942. Acesso em: 5 mar. 2024.