พรหมเทพ ว.; ยศตะโคตร ส. การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมัก เพื่อใช้เป็นแหล่งของโปรไบโอติก. Creative Science, [S. l.], v. 4, n. 8, p. 67–76, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9938. Acesso em: 5 mar. 2024.