หลิมเจริญ ศ. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบเอริกาด้วยการใช้เอกสารจริงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. Creative Science, [S. l.], v. 5, n. 9, p. 161–172, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9925. Acesso em: 5 mar. 2024.