วราสุนันท์ พ. การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรู้ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Creative Science, [S. l.], v. 5, n. 9, p. 131–144, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9922. Acesso em: 28 feb. 2024.