ธีระอกนิษฐ์น.; นิ่มตลุงอ. การศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. SNRU Journal of Science and Technology, v. 5, n. 9, p. 29-36, 11.